صفحه‌ی اصلی / سامانه‌ها / سامانه آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی

آدرس سامانه کلاس های آموزشی آنلاین https://beyhagh.onac.ir

آدرس سامانه آموزش مجازی موسسه (امتحانات) :  https://beyhagh.lms.onac.ir

 اطلاعیه آموزش کلاس های مجازی (۱)

اطلاعیه آموزش کلاس های مجازی (۲)

آدرس فیلم های آموزشی سامانه آموزش مجازی آنک(ویژه اساتید و دانشجویان) :
– ورود به سامانه (اساتید):
– ورود به کلاس (اساتید):
– مدیریت کاربران (اساتید):
– امکانات کلاس (اساتید):
– استفاده از تخته سیاه (اساتید):
– انتشار و مشاهده فیلم های ضبط شده (اساتید):
– برگزاری کلاس موازی (اساتید):
– ورود به سامانه و کلاس درس (دانشجویان):
– آشنایی با محیط کلاس درس (دانشجویان):
– مشاهده فیلم های ضبط شده (دانشجویان):