صفحه‌ی اصلی / سامانه‌ها / راهنمای پرداخت اینترنتی

راهنمای پرداخت اینترنتی

دانشجویان گرامی؛ شما می‌توانید از هر کارت معتبر عضو شبکه‌ی شتاب برای پرداخت الکترونیکی از درگاه بانک های تجارت و ملت استفاده نمایید.

درگاه پرداخت الکترونیکی و یا پایانه‌ی پرداخت الکترونیکی، یک امکان اینترنتی است که بانک در اختیار پرداخت‌کننده قرار می‌دهد. بعضی از کاربران تصور می‌کنند که مثلاً برای درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت و تجارت، حتماً باید از کارت مخصوص بانک ملت استفاده نمایند، اما این مطلب صحیح نیست. فقط درگاه الکترونیکی بانک ملی در این مورد اندکی محدودیت دارد، ولی درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت و یا پارسیان و یا سامان، تقریباً تمام کارت‌های معتبر عضو شبکه‌ی شناب را می‌پذیرند.

اگر از ملی‌ کارتی استفاده می‌کنید که تاریخ انقضا ندارد، و در حال استفاده از پایانه‌ای غیر از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملی هستید، تاریخ انقضا کارت را دقیقاً چهار سال پس از تاریخ صدور کارت در نظر بگیرید.

در هر کدام از درگاه‌های اینترنتی، هنگام پرداخت الکترونیکی، معمولا موارد زیر مورد نیاز است:


۱- شماره‌ی کارت: شماره‌ی شانزده رقمی که روی کارت حک شده است.


۲- اسم رمز (معمولاً در دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به عنوان رمز دوم شناخته می‌شود): این رمز از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانکی که کارت از طریق آن بانک صادر شده است، قابل تعیین و یا تغییر است. هنگامی که از کارت برای دریافت وجه نقد در دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌کنید، معمولا یک عدد چهار رقمی رابه عنوان رمز، وارد می‌کنید. این عدد هنگام پرداخت الکترونیکی از طریق پایانه‌های اینترنتی هیچ کاربردی ندارد. برای تعیین اسم رمزی که در پایانه‌ی اینترنتی از شما سؤال می‌شود، باید به یکی از خودپردازهایی (ATM) که متعلق به بانک صادرکننده‌ی کارت است مراجعه نموده و پس از وارد کردن کارت در دستگاه و دادن رمز چهار رقمی، به بخش تغییر اسم رمز (کلمه‌ی عبور) مراجعه نموده و رمز دوم خود را تعیین نمایید. این رمز در پایانه‌ی اینترنتی هنگام پرداخت الکترونیکی به کار برده می‌شود.


۳- عدد سه یا چهار رقمی CVV2: این عدد سه و یا چهار رقمی (بسته به نوع کارت) در پشت کارت درج شده است. این عدد گاهی رقم‌های هفده تا نومزده و رقم‌های هفده تا بیست نیز خوانده می‌شود. چنانچه این عدد در پشت کارت درج نشده باشد باید به بانک صادر کننده‌ی کارت مراجعه نمایید. بعضی از خودپردازها، هنگام تعیین و یا تغییر رمز دوم، اطلاعات فوق را به‌صورت یک رسید چاپ کرده و در اختیار شما قرار می‌دهند.


۴- تاریخ انقضای کارت: معمولاً این تاریخ، روی کارت و زیر شماره‌ی کارت، مقابل نام صاحب کارت درج می‌شود. بعضی از پایانه‌های اینترنتی نیاز به وارد کردن تاریخ انقضای کارت، ندارند. اگر از ملی‌کارتی استفاده می‌کنید که تاریخ انقضاء ندارد، و در حال استفاده از پایانه‌ای غیر از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملی هستید، تاریخ انقضاء کارت را دقیقاً چهار سال پس از تاریخ صدور کارت در نظر بگیرید.