مدیر گروه مربی کودک

نام: فرج ا..

نام خانوداگی: فرنودیان  farnodiyan

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه ابوریحان بیرونی

فوق لیسانس برنامه ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم تهران