رشته‌های موسسه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 1. مهندسی عمران گرایش زلزله
 2. مهندسی عمران گرایش سازه
 3. مشاوره گرایش مشاوره خانواده 

کارشناسی ناپیوسته

 1.  حسابداری
 2. مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی
 3. مهندسی حر فه ای کامپیوتر نرم افزار
 4. مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات
 5.  مهندسی اجرایی عمران
 6. مهدسی حرفه ای معماری
 7. مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال

 

برای دارندگان دیپلم کامل متوسطه

 1. کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 2. کارشناسی پیوسته مهندسی عمران – عمران
 3. کارشناسی پیوسته مهندسی برق 
 4. کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
 5. کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
 6. کارشناسی پیوسته روانشناسی
 7. کاردان فنی عمران (ساختمان)- ناپیوسته
 8. کارشناسی پیوسته حقوق

 9. کارشناسی پیوسته مشاوره 

 

کاردانی پیوسته (هنرستان فنی و کاردانش)

 1. الکترونیک عمومی
 2. نرم افزار کامپیوتر
 3. مربی کودک
 4. عمران کارهای عمومی ساختمان
 5.  نقشه کشی معماری-معماری