کمیسیون موارد خاص

اعضا کمسیون موارد خاص موسسه شامل افراد زیر میباشد:

۱- ریاست موسسه (رئیس کمیسیون)

۲- معاونت دانشجویی و فرهنگی (دبیر کمیسیون)

۳- معاونت آموزشی و پژوهشی

۴- چهار نفر از اعضای هیئت علمی موسسه

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رأی نهایی صادر نماید.

ماده ۱- تعریف موارد خاص : موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیلی آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیلشان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارایه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جنبه نیاز داشته باشد.

ماده ۲- اختیارات کمیسیون: کمیسیون مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج آموزشی مؤسسه آموزش عالی را به صورت موردی و خاص بررسی می کند و در چار چوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رأی خود را صادر می نماید.

الف : اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته

الف ۱: اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده ۲۷ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ۶۹ شورای عالی برنامه ریزی در معرض اخراج قرار گرفته اند بشرط آنکه میانگین کلشان کمتر ا ز ده نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

الف ۲: اجازه انتقال موقت یا دائم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که براساس آیین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای مبدأ و مقصد.

تبصره : انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، نیمه متمرکز و دانشگاه پیام نور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاَ ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی باشد، ولی کمیسیون می تواند تقاضای انتقال دانشجویان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.

الف ۳: موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

الف ۴: موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلایل موجه با ارایه مدرک مستدل حداکثر یکسال برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

تبصره : مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب می شود.

الف ۵: موافقت با حداکثر یکسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارایه مدرک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تأیید وزیر مربوط به کارشان نیاز مبرم می باشد.

الف ۶: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعل خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

الف ۷: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

ماده ۳- ترکیب اعضاء: رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیسیون. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بعنوان دبیر کمیسیون . معاون آموزشی دانشگاه . چهار نفر از اعضاء هیأت علمی صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پیشنهاد دبیر کمیسیون .

تبصره ۱:  مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیر کل امور آموزشی، مدیر کل تحصیلات تکمیلی و مدیر کل امور فرهنگی چنانچه عضو هیأت علمی باشند برای عضویت در کمیسیون در اولویت قرار دارند.

تبصره ۲:  کلیه اعضاء با حکم ریاست دانشگاه منصوب می شوند و رونوشت حکم آنان برای معاونت دانشجویی وزارت ارسال می گردد.

ماده ۴- نحوه ارجاع پرونده ها : کمیسیون وضعیت تحصیلی و درخواستهایی که به یکی از دو طریق زیر ارجاع گردد را مورد رسیدگی قرار می دهد:

۱- مواردی که پس از طرح در کمیسیون آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با امضاء معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع شود.

۲- تقاضای دانشجویانی که به تشخیص رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و یا معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع گردد.

تذکر ۱: جلسات کمیسیون با حضور رئیس دانشگاه، معاونین دانشجویی، آموزشی و نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی مثبت نصف به اضافه یک کلیه اعضاء معتبر می باشد.

تبصره : در صورت عدم امکان حضور رئیس دانشگاه جلسه با حضور نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل خواهد شد.

تذکر ۲: جلسات کمیسیون حداقل هر ۱۵ روز یکبار و در صورت ضرورت بنا به تشخیص دبیر کمیسیون به صورت فوق العاده تشکیل می شود.

تذکر ۳: صورت جلسات کمیسیون با شرح وضعیت تحصیلی دانشجویان و دلایل خاص بودن آنها پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه جهت تأیید رئیس دانشگاه ارسال می گردد.

تذکر ۴: آراء صادره پس از امضاء رئیس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشی لازم الاجراست.

تذکر ۵: دبیر کمیسیون پس از بررسی مقدماتی سوابق امر، موارد را جهت رسیدگی در کمیسیون مطرح می نماید.

ماده ۵- گزارش به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص: دبیر کمیسیون موظف است حداقل هر دو ماه یکبار گزارشی مکتوب از فعالیتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات کمیسیون به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجویی وزارت فرهنگی و آموزش عالی ارسال کند.

ماده ۶-  موارد استثنایی: مواردی را که از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نمی باشد و کمیسیون دانشگاه تشخیص می دهد تا در کمیسیون مرکزی موارد خاص رسیدگی گردد وضعیت تحصیلی دانشجو حسب فرم مربوط به همراه سایر مدارک یا امضاء ریاست دانشگاه به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص ارسال شود.

تذکر : آراء کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی لازم الاجراست.

ماده ۷- آراء کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجویی وزارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه خارج از اختیارات کمیسیون دانشگاه تشخیص داده شود به آن رسیدگی خواهد شد. این آیین نامه در ۷ ماده در تاریخ ۷۴/۱۲/۱۶ به تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی می شود.