شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی موسسه شامل افراد زیر میباشد:

۱- معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه (ریاست شورا) : جناب آقای فرج ا.. فرنودیان

۳- مدیر پژوهشی (دبیر شورا):جناب آقای یاسر زارعی

۴- سه نفر از اعضا هیئت علمی  موسسه :

  • آقای دکتر حسین ماهور
  • آقای دکتر ابراهیم نامنی
  • آقای مهندس حامد فخریه