شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی موسسه شامل افراد زیر میباشد:

۱- معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه (ریاست شورا) : جناب آقای فرج ا.. فرنودیان

۳- مدیر پژوهشی (دبیر شورا): جناب آقای سید احسان علوی

۴- سه نفر از اعضا هیئت علمی  موسسه :

  • آقای دکتر حسین بهروان (دکتری فلسفه)
  • آقای دکتر حسین شاد (دکتری زلزله و عضو محترم هیات علمی گروه عمران)
  • آقای مهندس حامد فخریه (دانشجوی دکتری زلزله و عضو محترم هیات علمی گروه عمران)
  • آقای مهندس احمد پور مختار ( کارشناسی ارشد مهندسی معماری و عضو محترم  هیات علمی گروه معماری )