صفحه‌ی اصلی / پیام ریاست

پیام ریاست

تصویر صفحه اول

قرن ۲۱ را قرن دانایی و یا به تعبیری دیگر فرا صنعتی نام نهاده اند.در چنین قرنی ، کشوری می تواند در راه توسعه گام بردارد و آنرا استمرار بخشد که دانایان بیشتری در اختیار داشته باشد و از فناوری اطلاعات در جهت توسعه ی خود بیشترین بهره را ببرد ، زیرا تغییرات شتابنده ،جهان کنونی را فرا گرفته و جامعه را بسوی مرحله جدیدی از تمدن بشری سوق می دهد .

در چنین شرایطی توجه به نیاز مبرم کشور به یک توسعه پایدار در جنبه های مختلف است . با نگاه خردمندانه می توان دریافت اساس توسعه در گرو توسعه آموزشی بطور عام و توسعه آموزش عالی به عنوان یک جریان مستمر و متحول پویا در تربیت و تولید سرمایه ی انسانی و پرورش دانایان به طور خاص می باشد .

لذا توسعه آموزش عالی در کشور در دو بخش دولتی و غیر دولتی همسو و به موازات همدیگر باید صورت پذیرد . یعنی باید فرهیختگان جامعه با همدلی و اعتماد مسئولانه گامهای اساسی و موثر خود را در جهت پیشرو اهداف آموزش عالی کشور بردارند .

با توجه به موارد ذکر شده و آگاهی از نقش آموزش عالی در توسعه کشور بر آن شدیم نسبت به ایجاد موسسه آموزش عالی بیهق به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تاثیر گذار اقدام نماییم . چون واقف هستیم که نباید بی هدف ، بی برنامه ،بی امید ، بی بصیرت و بدون توجه به شرایط محیطی و به اجبار به سوی آینده کشیده شویم . باید با ترسیم چشم انداز روشنی از آینده ، سرنوشت خود را رقم بزنیم و این کار در سایه شناخت و آگاهی بیشتر و همدلی و اعتماد و سرشار از غرور خدمت امکان پذیر است .

امروزه آموزش عالی در جهت تحقق اهداف خود به رشته های محکم دینداری ، وفاداری ، احساس تملق ،دوستی ، آگاهی نوآوری ، تولید علم ، دانایی و … محتاج است ، تا بتواند به عنوان یک نهاد تاثیرگذار نقش خود را بطور سازنده ، امید بخش و پیش برنده در جامعه اسلامی ایفا نماید . پس لازم است با توجه به نیازهای اجتماعی و تحولات علم و فناوری ، با برنامه جامع علمی و اجرایی کردن آنها ضمن غلبه بر مشکلات گامهای اساسی در پیشبرد رسالت و اهداف خود بردارد.