شرح وظایف

شرح وظایف

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارایی ها، تأمین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس موسسه فعالیت نماید. لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به کارکنان، تأمین و توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی موسسه می باشد.

وظایف عمومی

  • همکاری با رئیس موسسه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط.
  • رسیدگی به هدف های اجرایی موسسه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحد های مختلف.
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحد های تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
  • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی.
  • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس موسسه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر.
  • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های تابعه.
  • شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه.
  • نظارت، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه موسسه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط.
  • تهیه و اجرای طرح های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات موسسه.