شرح وظایف

وظایف معاونت در حوزه آموزشی موسسه

 

الفوظایف عمومی :

 •  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحد های ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 •  تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد  به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
 •  ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر.
 •  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه.
 •  نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها.
 •  برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد  بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت های موسسه.
 •  همکاری  با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های موسسه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه.

ب- وظایف تخصصی حوزه آموزش:

 •  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیند های  آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی.
 •   برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحد های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های  وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت ها آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیئت رئیسه.
 •  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیئت علمی.
 •   اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت.
 • برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمیآموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 •  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
 •  اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.
 •   ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیئت علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد.
 •  برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های  علمیتخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
 •  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع.

 

وظایف معاونت در حوزه پژوهشی  و فناوری موسسه

 

 •   اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های  اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه.
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی.
 •  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور.
 •  توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.
 •  کنترل و نظارت بر فرایند های پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.
 •  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه.
 •  ایجاد ارتباط لازم با موسسه های داخلی و خارجی به منظورهمکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
 •   همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانسهای  علمی و اجرای کلیه امور قرارداد های تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات.
 •   همکاری در اجرای دورههای کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسه های غیر دانشگاهی.
 •   برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت های  مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی  برابر ضوابط مصوب.
 •   تهیه  برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه.
 •  بررسی و ارزیابی فعالیت های موسسه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیئت رئیسه.
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمیپژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- پژوهشی حوزه و موسسه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علوم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه.