هیئت امنا

اعضای حقوقی هیئت امنا

۱- دکتر محمد علی زنگنه اسدی  نماینده محترم مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲-

۳- دکتر احمد فتوحی نسب  سرپرست موسسه آموزش عالی بیهق و دبیر هیئت امنا

۴- حجت الا سلام دکتر محمد حسین فلاحتی، روحانی موسسه آموزش عالی بیهق

اعضای حقیقی  هیئت امنا

۱- دکتر جواد حدادنیا (ریاست هیئت امنا)

۲- دکتر حسین بخشی

۳- دکتر بهمن کروجی

۴- دکتر سید احسان علوی

۵- دکتر عباس محمدیان

۶- دکتر عبدالرحیم عسگری

۷- حجت الاسلام دکتر محمد حسین فلاحتی