شرح وظایف

شرح وظایف معاونت دانشجویی موسسه

حوزه معاونت دانشجویی دارای فعالیت های مهم و موثری در جهت ارتقا سطح علمی و روحیه ی مطلوب دانشجویان می باشد که با عملکرد صحیح در این بخش می توان شاهد تلاش روز افزون دانشجویان برای دستیابی به اهداف آموزش عالی کشور بود.

۱- اعمال خط مشی و سیاست های شورای موسسه در حوزه معاونت دانشجویی.

۲- اعمال خط مشی و سیاست های هیات رئیسه موسسه در حوزه معاونت دانشجویی.

۳- نظارت وکنترل بر فعالیت های مراکز و مدیریت های تحت سرپرستی.

۴- تدوین و هماهنگی مسائل مربوط به کمیته انضباطی بدوی دانشجویان و شرکت در جلسات مربوطه (رئیس کمیته).

۵- تدوین و هماهنگی مسائل مربوط به کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان و شرکت در جلسات مربوطه (رئیس کمیته).

۶- تدوین و هماهنگی مسائل مربوط به کمیسیون موارد خاص موسسه و کمیسیون موارد خاص استانی و شرکت در جلسات مربوطه (دبیر کمیسیون).

۷- نظارت وکنترل و پیگیری مصوبات مربوط به کمیته ها و کمیسیون های مر بوطه.

۸- همسو نمودن فعالیت های مرکز و مدیریت های حوزه معاونت دانشجویی در راستای سیاست های موسسه، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دولت.

۹- نظارت وکنترل بر فعالیت های امور حسابداری در حوزه معاونت دانشجویی.

۱۰- نظارت وکنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، صندوق رفاه، خوابگاهها، تغذیه، فوق برنامه و تربیت بدنی، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی.

۱۱- هدایت اقدام های جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحد های تابعه.

۱۲- برنامه ریزی و تقسیم کار و زمانبندی کار بین واحد های تابعه.

۱۳- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.

۱۴- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۱۵- نظارت بر انجام کلیه اموری که بر طبق آیین نامه موسسه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.

۱۶- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست موسسه.