مدیر گروه

نام: سید احسان

نام خانوادگی: علوی

 تحصیلات:  دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد