صفحه‌ی اصلی / گروه های آموزشی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / مدیر گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نام: بهشته

نام خانوادگی: صادقی سبزواری

تحصیلات

۱- فارغ التحصیل دوره کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف.

۲- فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد.

۳- دانشجوی دوره دکتری مهندسی برق گرایش کنترل در دانشگاه صنعتی شاهرود.