صفحه‌ی اصلی / درباره‌ی مؤسسه‌ / شورای آموزشی موسسه

شورای آموزشی موسسه

اعضا شورای آموزشی موسسه شامل افراد زیر میباشد:

ریاست موسسه آقای دکتر حسین بهروان.

معاونت آموزشی و پژوهشی آقای فرج اله فرنودیان.

مدیر آموزش آقای مهندس رضا فرنودیان.

کارشناس مسئول اداره آموزش آقای موسی الرضا الهی.

دو نفر از اعضا هیئت علمی موسسه.

 

شرح وظایف شورای آموزشی موسسه:

الف‌) همکاری‌ با معاون‌ آموزشی‌ موسسه برای‌ ایجاد زمینه‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ موسسه و تصمیمات‌ هیات‌ رئیسه‌.

 ب‌ ) ارائه‌ پیشنهاد در این‌ زمینه‌ ها به‌ شورای‌ موسسه از جمله‌ :

  • برنامه‌ های‌ آموزشی‌
  • نحوه‌ اجرای‌ برنامه‌ های‌ درسی‌ در چهارچوب‌ مصوبات‌
  • طرحهای‌ مناسب‌ آموزشی‌ غیر رسمی‌ کوتاه‌ مدت‌ و میان‌ مدت‌
  • ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشجوی‌ جدید

 ج‌ ) بررسی‌ و اظهار نظر درباره‌ مسائلی‌ که‌ شورای‌ موسسه یا معاون‌ آموزشی‌ موسسه به‌ شورا ارجاع‌ می‌ دهد .

 د ) بررسی‌ کیفیت‌ آموزشی‌ در موسسه و بررسی‌ کیفیت‌ آموزش‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شورای‌ موسسه.

هـ ) بررسی‌ پیشنهاد تاسیس‌ رشته‌ ها و دوره‌ های‌ جدید موسسه.

 ز ) بررسی‌ و تایید دعوت‌ استادان‌ خارجی‌ در رشته‌ های‌ مورد نیاز بنا به‌ پیشنهاد گروههای‌ آموزشی‌ و تایید دانشکده‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌.