صفحه‌ی اصلی / درباره‌ی مؤسسه‌ / شورای آموزشی موسسه

شورای آموزشی موسسه

اعضا شورای آموزشی موسسه شامل افراد زیر میباشد:

معاونت آموزشی و پژوهشی آقای فرج اله فرنودیان.

مدیر آموزش

کارشناس مسئول اداره آموزش آقای موسی الرضا الهی.

دو نفر از اعضا هیئت علمی موسسه:

جناب آقای دکتر ابراهیم نامنی

جناب آقای دکتر حسین ماهور

شرح وظایف شورای آموزشی موسسه:

الف‌) همکاری‌ با معاون‌ آموزشی‌ موسسه برای‌ ایجاد زمینه‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ موسسه و تصمیمات‌ هیات‌ رئیسه‌.

 ب‌ ) ارائه‌ پیشنهاد در این‌ زمینه‌ ها به‌ شورای‌ موسسه از جمله‌ :

  • برنامه‌ های‌ آموزشی‌
  • نحوه‌ اجرای‌ برنامه‌ های‌ درسی‌ در چهارچوب‌ مصوبات‌
  • طرحهای‌ مناسب‌ آموزشی‌ غیر رسمی‌ کوتاه‌ مدت‌ و میان‌ مدت‌
  • ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشجوی‌ جدید

 ج‌ ) بررسی‌ و اظهار نظر درباره‌ مسائلی‌ که‌ شورای‌ موسسه یا معاون‌ آموزشی‌ موسسه به‌ شورا ارجاع‌ می‌ دهد .

 د ) بررسی‌ کیفیت‌ آموزشی‌ در موسسه و بررسی‌ کیفیت‌ آموزش‌ اعضای‌ هیات‌ علمی‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شورای‌ موسسه.

هـ ) بررسی‌ پیشنهاد تاسیس‌ رشته‌ ها و دوره‌ های‌ جدید موسسه.

 ز ) بررسی‌ و تایید دعوت‌ استادان‌ خارجی‌ در رشته‌ های‌ مورد نیاز بنا به‌ پیشنهاد گروههای‌ آموزشی‌ و تایید دانشکده‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌.