صفحه‌ی اصلی / اطلاعیه ها / اطلاعیه های آموزش و پژوهش / تقویم آموزشی بهمن ۹۵-۹۴ (۹۴۲)