صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / جدول شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی در سال ۰۰-۹۹

جدول شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی در سال ۰۰-۹۹

جدول شهریه ثابت و متغیر موسسه آموزش عالی بیهق  در مقاطع تحصیلی مختلف در سال ۰۰-۹۹

مقطع

گروه آموزشی

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه دروس عملی

شهریه هر واحد

شهریه ثابت

عمومی

پایه نظری

اصلی و

آزمایشگاهی وکارگاهی

پروژه درصورت

هرنیمسال

تخصصی

عملی برای هرساعت

وجود در برنامه اموزشی

نظری

اجرا در هفته

وکارآموزی

کاردانی

فنی ومهندسی

۶۹۳۰۰۹۴

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۹۶۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

معماری

۵۹۴۰۸۳۴

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۹۶۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

کارشناسی ناپیوسته

فنی ومهندسی

۶۹۳۰۰۹۴

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۹۶۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

معماری

۵۹۴۰۸۳۴

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۶۹۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

کارشناسی

فنی ومهندسی

۹۶۳۰۰۹۴

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۹۶۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

معماری

۵۹۴۰۸۳۴

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۹۶۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

علوم انسانی

۵۵۰۰۷۷۳

۲۶۴۰۳۸

۳۹۶۰۵۵

۴۸۴۰۶۸

۳۹۶۰۵۵

۱۱۰۰۱۵۴

کارشناسی ارشد

فنی ومهندسی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه نظری هرواحد پایان نامه

شهریه کارگاهی هرواحد پایان نامه

۹۶۰۱۳۵۰

۱۹۲۰۲۷۰

۴۸۰۰۶۴۷

۶۰۰۰۸۴۴

 علوم انسانی  ۸۶۴۰۰۰۰  ۱۵۶۰۱۵۷  ۴۸۰۰۶۷۴  ۶۰۰۰۸۴۴