صفحه‌ی اصلی / آخرین خبرها / جدول شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۱

جدول شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۱

جدول شهریه ثابت و متغیر موسسه آموزش عالی بیهق  در مقاطع تحصیلی مختلف در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مقطع

گروه آموزشی

شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی (ریال)

شهریه هر واحد (ریال)

شهریه ثابت

عمومی

پایه نظری

اصلی و

آزمایشگاهی وکارگاهی

پروژه درصورت

هر نیمسال (ریال)

تخصصی

عملی برای هرساعت

وجود در برنامه اموزشی

نظری

اجرا در هفته

وکارآموزی

کاردانی

فنی ومهندسی

۱۲۵۶۰۷۹۶

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

معماری

۱۰۷۶۷۶۲۰

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

کارشناسی ناپیوسته

فنی ومهندسی

۱۲۵۶۰۷۹۶

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

معماری

۱۰۷۶۷۷۶۲

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

کارشناسی

فنی ومهندسی

۱۲۵۶۰۷۹۶

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

معماری

۱۰۷۶۷۶۲۰

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

علوم انسانی

۹۹۷۰۱۵۰

۴۷۸۵۶۹

۷۱۷۸۵۰

۸۷۷۳۷۳

۷۱۷۸۵۰

۱۹۹۴۰۲۹

کارشناسی ارشد

فنی ومهندسی

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه نظری هر واحد پایان نامه

شهریه کارگاهی هر واحد پایان نامه

۱۷۴۰۲۴۴۷

۳۴۸۰۴۹۰

۸۷۰۱۱۷۳

۱۰۸۷۶۵۲۹

 علوم انسانی

۱۵۶۶۰۰۰۰

 ۲۸۲۷۷۸۴

 ۸۷۰۱۱۷۳

 ۱۰۸۷۶۵۲۹