صفحه‌ی اصلی / هیات موسس / دکتر هادی عربشاهی

دکتر هادی عربشاهی

arabshahiنام: هادی

نام خانوادگی: عربشاهی

متولد: ۱۳۴۵

رشته تحصیلی: فیزیک

رتبه دانشگاهی: دانشیار

 

سوابق تحصیلی:

دکتری فیزیک از دانشگاه درهام انگلستان

 

کتاب ها:

ردیف

عنوان کتاب

شماره چاپ

تاریخ آخرین انتشار

انتشارات

نویسندگان

۱

   اصول ارتعاش و امواج مکانیکی

   اول

   2010-06-14

   دانشگاه تربیت معلم سبزوار

   هادی عربشاهی

۲

   فرمولهای فیزیکی

   اول

   2010-06-15

   نشر انتظار

   A. Molavi,A. Foji,هادی عربشاهی

۳

   مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

   اول

   2010-06-15

   دانش نگار

   هادی عربشاهی,شعبان رضا قربانی