موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بیهق

سرآغاز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

قرن 21 را قرن دانايي و يا به تعبيري ديگر فرا صنعتي نام نهاده اند.در چنين قرني  ، کشوري مي تواند در راه توسعه گام بردارد و آنرا استمرار بخشد که دانايان بيشتري در اختيار داشته باشد و از فناوري اطلاعات در جهت توسعه ي خود بيشترين بهره را ببرد ، زيرا تغييرات شتابنده ،جهان کنوني را فرا گرفته و جامعه را بسوي مرحله جديدي از تمدن بشري سوق مي دهد .

در چنين شرايطي توجه به نياز مبرم کشور به يک توسعه پايدار در جنبه هاي مختلف است . با نگاه خردمندانه مي توان دريافت اساس توسعه در گرو توسعه آموزشي بطور عام و توسعه آموزش عالي به عنوان يک جريان مستمر و متحول پويا در تربيت و توليد سرمايه ي انساني و پرورش دانايان به طور خاص مي باشد .

لذا توسعه آموزش عالي در کشور در دو بخش دولتي و غير دولتي همسو و به موازات همديگر بايد صورت پذيرد . يعني بايد فرهيختگان جامعه با همدلي و اعتماد مسئولانه گامهاي اساسي و موثر خود را در جهت پيشرو اهداف آموزش عالي کشور بردارند .

با توجه به موارد ذکر شده و آگاهي از نقش آموزش عالي در توسعه کشور بر آن شديم نسبت به ايجاد موسسه آموزش عالي بيهق به عنوان يک موسسه غيرانتفاعي تاثير گذار اقدام نماييم . چون واقف هستيم که نبايد بي هدف ، بي برنامه ،بي اميد ، بي بصيرت و بدون توجه به شرايط محيطي و به اجبار به سوي آينده کشيده شويم . بايد با ترسيم چشم انداز روشني از آينده ، سرنوشت خود را رقم بزنيم و اين کار در سايه شناخت و آگاهي  بيشتر و همدلي و اعتماد و سرشار از غرور خدمت امکان پذير است .

امروزه آموزش عالي در جهت تحقق اهداف خود به رشته هاي محکم دينداري ، وفاداري  ، احساس تملق ،دوستي ، آگاهي نوآوري ، توليد علم ، دانايي و ... محتاج است ، تا بتواند به عنوان يک نهاد تاثيرگذار نقش خود را بطور سازنده ، اميد بخش و پيش برنده در جامعه اسلامي ايفا نمايد . پس لازم است با توجه به نيازهاي اجتماعي و تحولات علم و فناوري ، با برنامه  جامع علمي و اجرايي کردن آنها ضمن غلبه بر مشکلات گامهاي اساسي در پيشبرد رسالت و اهداف خود بردارد.

 

اطلاعیه های اداری مالی