نظر سنجی

قابل توجه کلیه دانشجویان

به منظور افزایش میزان رضایتمندی و هرچه بهتر انجام شدن کلیه امور در قسمت های این واحد دانشگاهی خواهشمندیم در قسمت برد آزاد پرتال دانشجویی خود به ارایه نظرات در خصوص عملکرد کارکنان و اساتید بپردازید.

بی شک نقطه نظرات شما چراغ راه خدمات رسانی مطلوب به تمامی دانشجویان موسسه خواهد بود.

معاونت آموزشی و پژوهشی