فرج ا.. فرنوديان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

فرج ا.. فرنوديان فرزند محمد متولد 1332

ديپلم رياضي از دبيرستان اسرار سبزوار

ليسانس علوم تربيتي از دانشگاه ابوريحان بيروني

فوق ليسانس برنامه ريزي درسي از دانشگاه تربيت معلم تهران

 

سوابق شغلي:

عضو هيئات علمي نيمه وقت دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار84-69 و ادامه تاکنون

کارشناس برنامه ريزي و تاليف و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش برنامه ريزي آموزشي 64-69

مدرس مرکز تربيت معلم شهيد دستغيب تهران    63-68

مدرس مرکز تربيت معلم علامه طباطبايي سبزوار   69-82

مدرس مرکز عالي ضمن خدمت فرهنگيان سبزوار   72-82

مرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران    64-69

مدرس مدعو دانشگاه تربيت معلم سبزوار    69-87

دبير آموزش و پرورش سبزوار   62-68

عضو کميته بررسي اصول آموزش و پرورش   تغيير نظام آموزشي

عضو کميته تدوين برنامه و دروس تربيتي رشته هاي کارداني مراکز تربيت معلم         سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي 67-68

مدرس مدعو دانشگاه علمي کاربردي مرکز سبزوار

 

الگو و مقالات:

ارائه الگوي برنامه ريزي درسي هفت عنصري دربرنامه درسي همايش علمي کاربردي بهبود در کيفيت آموزش عمومي 74

عوامل موثر در انتخاب محتوا و حجم کتب درسي دوره راهنمايي تحصيلي فصلنامه تعليم و تربيت شماره 20

محتواي درسي و پرورش خلاقيت دانش آموزان 6 شماره  مجله رشد تکنولوژي آموزشي 88-89

بررسي چگونگي انطباق تکاليف شب با نياز هاي ياد گيري دانش آموزان

همايش علمي کاربردي بهبود کيفيت آموزش علمي 74

تکليف شب يا فرصت هاي يادگيري خارج از مدرسه از ديدگاه برنامه ريزي درسي   فصلنامه علمي پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار

سيماي تعليم وتربيت در سبزوار و نقش آن در فرايند توسعه    همايش بررسي راهبرد هاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان و نقش آن در توسعه سال 76 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

موضوعات اساسي آموزش و پرورش پيش دبستاني در ايران قرن بيست و يکم

همايش شناخت موانع توسعه آموزشي مهد هاي کودک،مهد کودک تربيت سبزوار 83

نقش نماز در آموزش و پرورش يادگيرندگان   همايش آموزش و پرورش سبزوار

نقاشي و رابطه آن با پرورش خلاقيت کودکان در مهد هاي کودک   اختتاميه جشنواره نقاشي مهد کودک تربيت بهزيستي سبزوار 84

 

تاليفات(کتب و جزوات):

گردآورنده مجموعه مقالات اولين همايش شناخت موانع توسعه آموزشي و ارائه راهکارهاي موثر در جهت ارتقا فرآيند ياددهي-يادگيري در مهدهاي کودک    ناشر مهد کودک تربيت سال85

مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي     جزوه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

مباني برنامه ريزي آموزش متوسط            جزوه درسي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

اصول برنامه ريزي درسي                      جزوه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

روش تحقيق در علوم تربيتي                   جزوه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

اصول برنامه ريزي آموزشي                    جزوه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

 

تحقيقات:

همکاري در تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار 88

همکاري در ارزشيابي کتاب کاربرد مواد آموزشي مراکز تربيت معلم   گروه تکنولوژي آموزشي دفتر تاليف 68

همکاري در ارزشيابي کتاب ، وسايل کمک آموزشي دانشگاههاي تربيت معلم   گروه تکنولوژي آموزشي دفتر تاليف 69

بررسي مسائل و مشکلات راهنمايي تحصيلي سبزوار از ديدگاه مديران،دبيران و دانش آموزان  آموزش و پرورش سبزوار  58

مشاور تحقيقاتي بررسي زيست بوم عشاير حسين آباد غيناب شهرستان بيرجند  دفتر عشاير جهاد خراسان

هدايت 30 پايان نامه تحصيلي دانشجويان کارشناسي ابتدايي مرکز عالي ضمن خدمت فرهنگيان سبزوار

 

کارگاه آموزشي:

برگزاري کارگاه برنامه ريزي تدريس اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار  79 تا کنون

برگزاري کارگاه ارتباط موثر اساتيد و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

برگزاري کارگاه پرورش خلاقيت   دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار

برگزاري کارگاههاي آموزشي کشوري رويکردهاي جديد آموزشي،کتب جديدالتعاليف   سازمان پرورش و برنامه ريزي آموزشي تهران 78-81 سه دوره

برگزاري کارگاههاي نقاشي براي شهروندان در جشنواره نقاشي کودکان مهد کودک تربيت و اداره بهزيستي سبزوار 84

برگزاري کارگاه تکنولوژي آموزشي کارشناسان دامپروري جهاد کشاورزي استان خراسان در شهر سبزوار

برگزاري کارگاه مشتري مداري کارکنان بانک ها   دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 

تقديرها و تشويق ها:

دريافت مدال درجه 2 فرهنگي وزارت آموزش و پرورش  54

تشويق وزير آموزش و پرورش  75

تقدير معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي   63

تشويق مدير کل آموزش و پرورش تهران    65-75

تشويق مدير کل دفتر تربيت معلم  64

تقدير معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي   79

تقدير مدير کل دفتر تاليف سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  80

تقدير مدير کل آموزش و پرورش خراسان

تشويق رئيس آموزش و پرورش سبزوار

تقدير رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

 

اطلاعیه های اداری مالی


صفحه ی کنونی: