رویدادها

مدیر گروه برق

نام: بهشته

نام خانوادگی: صادقی سبزواری

تحصیلات

۱- فارغ التحصیل دوره کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف. 

۲- فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد منهندسی برق کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد.

۳- دانشجوی دوره دکتری مهندسی برق گرایش کنترل در دانشگاه صنعتی شاهرود.