رویدادها

مدیر گروه

نام: سید احسان

نام خانوادگی: علوی

 تحصیلات:  دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد