مدیر گروه عمران

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: تدین فر

سوابق تحصیلی:

۱- کارشناسی عمران-عمران از دانشگاه فردوسی مشهد.

۲- کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی از دانشگاه تربیت مدرس.

۳- دکتری عمران مهندسی پی از دانشگاه صنعتی مونیخ، آلمان.